Kursevi stranih jezika

Kursevi stranih jezika za decu

 

Deca koja počnu da uče strani jezik u ranom uzrastu će lakše usvojiti jezik na najvišem nivou. Izloženost stranom jeziku pozitivno utiče na njihov kognitivni razvoj. Deca koja uče strani jezik od ranog uzrasta imaće tendencije za tečniji izgovor. Čitav proces učenja je veoma zabavan jer se jezik uči kroz brojne igrovne aktivnosti.

 

Deca uče jezik pasivno i aktivno. Aktivno uče određeni broj reči, fraza i izraza, a pasivnim učenjem usvajaju reči, fraze i jezik koji nastavnik jezika korisiti prilikom nastave stranog jezika.

 

Rad sa decom školskog uzrasta je osmišljen tako da prati njihove potrebe i u skladu je sa njihovim nivoom znanja. Njihovo trenutno znanje predstavlja polaznu tačku koju učenjem jezika, u okviru grupe ili individualno, nadograđujemo i podižemo na mnogo veći nivo.

 

Kursevi stranog jezika za decu su prilagođeni njihovom uzrastu i njihovim potrebama. Kursevi se odvijaju u okviru grupe ili individualno, a koriste se najsavremeniji užbenici i materijali.

 

Kursevi za decu se organizuju za decu uzrasta:

 

1. kursevi za decu predškolskog uzrasta (deca od 4 do 7 godina),

2. kursevi za decu školskog uzrasta ( deca nižih i viših razreda osnovne škole i tinejdžeri).

 

Kursevi stranih jezika za odrasle

 

Opšti kursevi engleskog jezika za odrasle su osmišljeni tako da vam omoguće sticanje znanja i samopouzdanja za uspešnu komunikaciju na stranom jeziku.

 

Svaki kurs se zasniva na programu koji obuhvata veštine slušanja, čitanja, pisanja i govora na stranom jeziku. Ove aktivnosti su propraćene i adekvatnim gramatičkim vežbama, učenjem vokabulara, pravilnog izgovora, idiomatskih značenja i kolokvijalnog jezika.

 

Opšti kursevi engleskog jezika za odrasle se vrše na sledećim nivoima znanja engleskog jezika: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Svaki od navedenih nivoa znanja se utvrđuje uz pomoć standardizovanog testa i testiranje se vrši besplatno u našoj školi.

 

Vrste kurseva

 

Opšte karakteristike svakog od nivoa znanja na osnovu Zajedničkog referentnog okvira za jezike Saveta Evrope-CEF jezika su:

 

BEGINNER

Početni nivo znanja jezika.

ELEMENTARY LEVEL (A1)

Učenik razume neke opšte fraze i uputstva na stranom jeziku. Ume da se snalazi na veoma jednostavan način i koristi nepotpune rečenice, često gramatički nepotpune.

PRE-INTERMEDIATE LEVEL (A2)

Učenik zna jednostavne rečenice, zna da ih napiše i razume pojedine izraze. Može da učestvuje u razgovoru i odgovori na jednostavna pitanja. Obično koristi veoma jednostavan vokabular.

LOWER-INTERMEDIATE LEVEL (A2-B1)

Učenik uglavnom razume šta je rečeno, ali obično ima poteškoće, osim u nekim specifičnim kontekstima. Može da čita i piše jednostavne tekstove i može da priča o temama koje su mu poznate ili su od ličnog interesa.

INTERMEDIATE LEVEL (B1)

Učenik razume glavne ideje u složenom tekstu. Može da komunicira donekle spontano, ali često ima problema sa gramatikom i rečnikom.

UPPER-INTERMEDIATE LEVEL (B2)

Učenik razume svakodnevni jezik. Uprkos pravljenju nekih gramatičkih i pravopisnih grešaka, može da piše i govori tečno; može da komunicira sa izvornim govornikom bez napora. Nivo poznavanja jezika je dovoljan za upotrebu u stručnim kontekstima.

ADVANCED LEVEL (C1)

Učenik može da razume skoro sve, uključujući i idiomatske izraze; može da napiše složene tekstove i efikasno koristi jezik za profesionalne, akademske i društvene svrhe.

PROFICIENCY LEVEL (C2)

Učenik može da razume praktično sve i savršeno savlada strani jezik. Znanje jezika je obično na nešto nižem nivou u odnosu na znanje izvornog govornika i često koristi manje idiomatskih izraza. Može da govori spontano, veoma tečno i precizno, pa čak i u složenim situacijama.